REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
REGULAMIN CZYTELNI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY im. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W TOLKMICKU

 

Prawo korzystania z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tolkmicku ma charakter powszechny na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

§ 1.

 

 1. Przy zapisie czytelnik jest zobowiązany:
  1. okazać dowód osobisty lub aktualną kartę stałego pobytu,
  2. zapoznać się z regulaminem i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania.
 2. Czytelnik potwierdzając na karcie zapisu własnoręcznym podpisem znajomość regulaminu, zezwala tym samym na przetwarzanie swoich danych osobowych w statutowej działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tolkmicku (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).
  Dane czytelnika wykorzystywane są przy:
  • Egzekwowaniu zwrotu materiałów bibliotecznych (upomnienia, dochodzenie praw Biblioteki na drodze sądowej),
  • Badaniach statystycznych (zgodnie z ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej Dz. U. Nr 88, poz. 439).
  Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych.
 3. Za czytelnika nieletniego zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, którzy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w mieniu Biblioteki, spowodowane przez nieletniego.
 4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie nazwiska i adresu.

 

§ 2.

 

 1. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami Miasta i Gminy Tolkmicko, pobiera się kaucje zwrotną w wysokości ustalonej przez dyrektora Biblioteki.
 2. Za niektóre książki, szczególnie cenne, wskazane przez dyrektora Biblioteki od wszystkich czytelników pobiera się kaucję zwrotną.
 3. Czytelnik, który rezygnuje z korzystania z Biblioteki i zamierza wycofać kaucję, powinien poinformować o tym bibliotekę dzień wcześniej.
 4. Kaucja nie odebrana przez czytelnika po upływie roku od daty zaprzestania korzystania z biblioteki jest wpłacona na dochody Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tolkmicku.

 

§ 3.

 

 1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 4 książki na okres 1 miesiąca.
 2. Przy wypożyczaniu dzieła wielotomowego, biblioteka wypożycza tylko 1 tom.
 3. Termin wypożyczenia książki 3 może być przedłużony, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Biblioteka może skrócić czas wypożyczenia książek lub żądać ich zwrotu przed terminem ustalonym w pkt. 1, jeżeli są one szczególnie poszukiwane.
 5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. Biblioteka nie podaje danych osobowych czytelników, którzy wypożyczyli poszukiwane pozycje.
 6. W razie braku poszukiwanej książki, czytelnik może uzyskać informacje, która z najbliższych bibliotek posiada ja w swoich zbiorach.
 7. Na prośbę czytelnika biblioteka w miarę możliwości sprowadza książki z innych bibliotek.

 

§ 4.

 

 1. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki można korzystać jedynie na miejscu.
 2. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

§ 5.

 

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z nie zwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
 3. Zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik zobowiązany jest odkupić, a o ile to niemożliwe odkupić inną nie mniejszej wartości wskazaną przez bibliotekarza. W ostatecznym przypadku czytelnik jest zobowiązany za nią zapłacić.
 4. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, biorąc pod uwagę:
  1. aktualna wartość rynkową książki,
  2. przydatność książki w placówce bibliotecznej oraz stopień trudności jej nabycia.
 5. Do całości odszkodowania włącza się koszt oprawy introligatorskiej, jeśli książka taką oprawę posiadała.
 6. Wszelkie opłaty za nie zwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych oraz za uszkodzenie, zniszczenie pobierane są na kwitariusz.

 

§ 6.

 

 1. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić książki w terminie. Za przetrzymywanie książek pobierane są opłaty.
 2. Czytelnik przetrzymujący książki ponad termin zwrotu otrzymuje upomnienie na piśmie.
 3. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów upomnień oraz opłat za przetrzymywanie książek według zasad ustalonych w cenniku opłat regulaminowych.
 4. Jeżeli czytelnik mimo wysyłanych upomnień, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat biblioteka dochodzi swoich roszczeń na drodze sądowej.

 

§ 7.

 

 1. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i korzystania z telefonów komórkowych.
 2. Czytelnik ma prawo wpisać swoje uwagi, skargi i wnioski do zeszytu skarg i wniosków dostępnego w Bibliotece.

 

§ 8.

 

 1. Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
 2. Od powyższej decyzji czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Miasta i Gminy w Tolkmicku.

 

 

 

Tolkmicko, dn. 23.03.2001 r.

 

 

 

REGULAMIN CZYTELNI
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. K. I. Gałczyńskiego w Tolkmicku.

 

§ 1.

 

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Zgłaszający się pozostawia u dyżurnego bibliotekarza dokument tożsamości.
 4. Wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę należy pozostawić w szatni lub wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu.
 5. Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 6. W czytelni zajmuje się miejsca przy dowolnym stoliku.
 7. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.
 8. Czytelnika, który swoim zachowaniem uniemożliwia korzystanie z czytelni innym użytkownikom, bibliotekarz ma prawo wyprosić z pomieszczenia.

 

§ 2.

 

 1. W czytelni korzystać można z czasopism i księgozbioru podręcznego.
 2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.
 3. Z księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki, z której chwilowo korzysta inny użytkownik.
 5. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.
 6. Wykorzystane materiały biblioteczne czytelnik oddaje dyżurnemu bibliotekarzowi i otrzymuje pozostawiony dokument.
 7. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
 8. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, biblioteka informuje, w której z biblioteka na terenie powiatu elbląskiego może znajdować się poszukiwana przez czytelnika książka.

 

§ 3.

 

Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

 

§ 4.

 

Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp. Czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

 

§ 5.

 

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek.
 2. Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa kierownik biblioteki, w zależności od stopnia uszkodzenia.
 3. Na sumy wpłacane z tytułu odszkodowania biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 

§ 6.

 

Czytelnik ma prawo wpisać swoje uwagi, skargi i wnioski do zeszytu skarg i wniosków.

 

§ 7.

 

 1. Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki
 2. Od powyższej decyzji czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Miasta i Gminy w Tolkmicku.

 

 

 

Tolkmicko, dn. 23.03.2001 r.

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. K.I. Gałczyńskiego w TOLKMICKU

 

Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2004r.

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. K. I. Gałczyńskiego w Tolkmicku dzięki Ministerstwu Nauki i Informatyzacji w ramach akcji IKONKA otrzymała w użytkowanie sprzęt komputerowy, co umożliwiło udostępnienie Internetu wszystkim mieszkańcom naszego regionu.

 

 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. K.I. Gałczyńskiego w Tolkmicku posiada czytelnię z trzema stanowiskami komputerowymi.
 2. Godziny otwarcia czytelni są zgodne z godzinami otwarcia biblioteki. Czytelnia jest udostępniana użytkownikom indywidualnym.
 3. Użytkownik wyrażający wolę korzystania z Czytelni Internetowej, jest obowiązany poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza. Następnie wpisać się do zeszytu odwiedzin, oraz potwierdzić przyjęcie do wiadomości i przestrzegania obowiązujące instrukcje i regulaminy.
 4. Indywidualna sesja w danym dniu może trwać godzinę. Jedynie w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać użytkownikowi większą ilość czasu. Istnieje również możliwość przedłużania godzinnej sesji, o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera.
 5. Stanowisko komputerowe opuszczone przez użytkownika na dłużej niż 10 minut, zostanie udostępnione innemu użytkownikowi, bez zabezpieczenia wyszukiwanych wcześniej danych.
 6. Na stanowisku pracy użytkownik ma obowiązek zachować ciszę oraz czystość i porządek w czasie i po zakończeniu pracy. W szczególności niedopuszczalne jest spożywanie posiłków lub napojów.
 7. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i naukowym.
 8. Użytkownik ma możliwość:
  • korzystania z Internetu,
  • pracy z programami pakietu MS Office (Word, Excel, Access, Power Point) – zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych,
  • zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach – zgodnie z pkt. 10.
  • wykonywanie płatnych wydruków- zgodnie z pkt. 9.
 9. Użytkownik ma możliwość wykonania wydruku komputerowego za odpłatnością
  • format A4 czarno-biały – 0,30 zł.
  • format A4 kolor – 0,50 zł
  • format A4 duże obrazki ponad 50% powierzchni arkusza – 2,00 zł.
 10. Korzystanie z własnych dyskietek i CD-romów możliwe jest po zgłoszeniu się do osoby opiekującej się czytelnią i sprawdzeniu ich programem antywirusowym.
 11. Do sprawdzania wiadomości na kontach poczty elektronicznej, gdy jest używany Qutlook Express, użytkownik sam konfiguruje własne konto pocztowe, a po skończeniu pracy usuwa z niego własne dane.
 12. Nie zezwala się użytkownikom:
  • na wprowadzanie jakichkolwiek zmian w sprzęcie i oprogramowaniu, a szczególnie na samodzielne przemieszczanie sprzętu,
  • na zmiany połączeń, konfigurację systemów operacyjnych (za wyjątkiem p. 10),
  • dokonywanie samodzielnych „napraw” sprzętu i jego demontaż,
  • kopiowania oprogramowania z zasobów czytelni.
 13. O wszelkich nieprawidłowościach pracy systemu należy natychmiast powiadomić nadzór czytelni. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów prosimy natychmiast przekazywać bibliotekarzowi. Uszkodzenia sprzętu powstałe z winy użytkownika będą usuwane na koszt sprawcy.
 14. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu BHP oraz, w przypadku wykorzystania usług internetowych, Regulaminu korzystania z usług sieci Internet.
 15. Zabrania się wykorzystywania Internetu udostępnianego w Bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem.
 16. Pracownicy Biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika na komputerze.
 17. Pracownicy Biblioteki mają prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 18. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. K. I. Galczyńskiego w Tolkmicku ani nadzór czytelni komputerowej nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania kont pocztowych przez ich użytkowników, a w szczególności za treści przesyłanych listów i plików.
 19. Użytkownikom nie stosującym się do powyższego regulaminu zostanie odebrane prawo do korzystania z czytelni komputerowej.
 20. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. K.I.Gałczyńskiego w Tolkmicku.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI INTERNET

 

 1. Użytkownik ponosi ostateczną odpowiedzialność za swoje działania przy dostępie do usług sieciowych. Jako użytkownik sieci lokalnej użytkownik otrzymuje zezwolenie na dostęp do innych sieci (i / lub systemów komputerowych w nich pracujących).
 2. Używanie sieci jest przywilejem, a nie uprawnieniem; przywilejem, który może być w każdej chwili odebrany za jego nadużywanie. Przykładem takiego nadużywania mogą być:
  • umieszczanie w systemie nielegalnych informacji,
  • używanie obelżywego lub budzącego inne zastrzeżenia języka w przesyłanych wiadomościach (zarówno publicznych i prywatnych),
  • nadawanie wiadomości, które mogą spowodować „przepełnienie” sieci lub w inny sposób zakłócać pracę innych użytkowników.

Licznik odwiedziń: 124761