STATUT

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Tolkmicku.

  

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 

§1. 1.  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im.K.I.Gałczyńskiego w Tolkmicku, zwana dalej „Biblioteką” jest instytucją kultury, działającą na podstawie:

1)    Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. z 2012 r. poz.642),

2)    Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2012r.  poz. 406 ),

3)    Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 157,poz. 1240; z 1012r. poz. 1456, poz.1530, poz.1548),

4)    Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U.z 2013 r. poz. 330),

5)    Uchwały Nr XXVI/214/2000 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 28 września 2000r. w sprawie podziału instytucji kultury pn. Tolkmicki Ośrodek Kultury w Tolkmicku,

6)    Niniejszego statutu    

§ 2.   Organizatorem Biblioteki jest Gmina Tolkmicko, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działająca w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury Organizatora.

§ 4. 1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Tolkmicko ul.Świętojańska 20.

       2. Biblioteka swoją działalnością obejmuje teren Miasta i Gminy Tolkmicko.

        3. Nadzór merytoryczny na działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka     

            Biblioteka Publiczna w Olsztynie. 

Rozdział II. Cele i zadania.  

§ 5.  Biblioteka służy zwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych,

         informacyjnych, kulturalnych i  naukowych społeczności miasta i gminy oraz

         uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury  

§ 6. 1.  Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1)    Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych,

2)    Udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

3)    Tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,

4)    Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej ,

5)    Popularyzacja książki, wiedzy, kultury i czytelnictwa,

6)    Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, poprzez wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie,

§ 7.  Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokajania potrzeb

         społeczności miasta i gminy oraz realizacji ogólnokrajowej polityki biblioteczne      

Rozdział III. Zarządzanie i organizacja.

§ 8. 1.  Organem zarządzającym Biblioteką jest dyrektor, który kieruje jej    

             działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

         2.  Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Tolkmicka, w trybie i na zasadach  

               określonych w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującą

               ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 9. 1. W strukturze organizacyjnej Biblioteki znajduje się:

1)    Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im.Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Tolkmicku,

2)    Oddział dla Dzieci w Tolkmicku,

3)    Filia Biblioteczna w Łęczu,

4)    Filia Biblioteczna w Pogrodziu.

  1.  Filie biblioteczne wykonują odpowiednio zadania określone w § 6 Pkt. 1. 

§ 10. 1. W skład Biblioteki wchodzą następujące stanowiska pracy:

1)    Dyrektor

2)    Bibliotekarze

3)    Główny Księgowy

  1. W miarę potrzeb mogą być tworzone inne stanowiska pracy, nie wymienione w ust.1.
  2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje. 

§ 11.  Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany

           przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w

           bibliotece organizacji związkowych. 

Rozdział IV. Gospodarka finansowa Biblioteki. 

§ 12. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach   

             posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania

  1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
  2. Działalność biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy, darowizn, przychodów z pobieranych opłat i innych źródeł.

Rozdział V. Postanowienia końcowe.

§ 13. 1. Biblioteka używa pieczęci :

1)    nagłówkowa o treści „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im.K.I.Gałczyńskiego ul.Świętojańska 20 tel. 552316154  82-340 TOLKMICKO NIP 578-26-97-353 Regon 170923974

2)    okrągła z nazwą Biblioteki w otoku „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Tolkmicko. 

§ 14.  Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego  

           uchwalenia.

                                                                                  Przewodniczaca Rady Miejskiej

                                                                                    inż. Maria Wodzianicka

Licznik odwiedziń: 124787